DRUGS

Ayurvedic drugs used in kaphaj kas

Ras

 • Shwas kas chintamani ras
 • Shwas Kuthar ras
 • Chandramrit ras
 • Kaph Kuthar ras

Vatai

 • Eladi Vatai
 • Khadiradi Vatai
 • Lavangadi Vatai
 • Vyoshadi Vatai

Avleha

 • Vasavleha
 • Chyavanprash Avleha
 • Vyaghri Haritki Avleha
 • Pipplyadi leha

Bhasma

 • Shring bhasma
 • Abhrak bhasma

Choorna

 • Talishadi Choorna
 • Sitopladi Choorna
 • Samsharkara choorna
 • Marichyadi choorna

Pishti (Paste)

 • Praval Pishti
 • Moti Pishti

Ghrit (Ghee)

 • Vyoshadi ghrit
 • Dashmooladi ghrit
 • Kantkari ghrit